Politika ochrany osobných údajov

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) je oznamovať účel a právny základ pre spracovanie osobných údajov spoločnosti BIO PAK d.o.o. zákazníkom a návštevníkom webových stránok Carnium Botanicals.

Spoločnosť BIO PAK d.o.o., Savska Loka 22, 4000 Kranj, (ďalej len: BIO PAK alebo spoločnosť alebo poskytovateľ či správca osobných údajov) zaisťujú ochranu vašich osobných údajov a zaručujú bezpečnosť počas obchodnej interakcie.

V spoločnosti BIO PAKu si vážime vaše súkromie, preto vaše údaje starostlivo chránime.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek zmenené, upravené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním webových stránok poskytovateľa potvrdzuje jednotlivec/dotknutá osoba, že súhlasí so zmenami alebo doplneniami.

Všetky naše on-line aktivity súvisiace so spracovaním osobných údajov sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi (najmä nariadenie (EÚ) 2016/697 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ) a Zmluvy o zmluvách ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a vnútroštátne právne predpisy Slovinskej republiky (zákon o ochrane osobných údajov (ZVOP-1, Ur RS, č 94/07) Zákon (ZEPT, Ur.l. RS, č. 96/09 v 19/15) atď.).

Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú nakladania s osobnými údajmi, ktoré poskytovateľ obdrží pri každej návšteve alebo použití webovej stránky Carnium Botanicals alebo je zdieľaný iným spôsobom.

Prevádzkovateľ a oprávnená osoba na ochranu údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BIO PAK d.o.o., Savska Loka 22, 4000 Kranj, Slovinsko.

Spoločnosť BIO PAK má oprávnenú osobu zodpovednú za ochranu údajov, ktorá je k dispozícii na tejto e-mailovej adrese: aljaz@biopak.si.

V prípade, že máte akékoľvek otázky v súvislosti s uplatňovaním práv, ktoré vám vyplývajú z tejto zásady, obráťte sa na osobu oprávnenú na ochranu osobných údajov cez kontaktné údaje uvedené v nasledujúcom bode zásad.

Informácie o oprávnenej osobe


Firma

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana

E-mailová adresa

dpo@jkgroup.si (iba v prípade otázok a problémov spojených s GDPR)

Základné pojmy

Osobné údaje znamenajú akúkoľvek informáciu, ktorou je možné zákazníka identifikovať (patrí sem napr. meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.).

Prevádzkovateľ znamená právnu osobu, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov

Spracovateľ znamená právnu osobu alebo fyzickú osobu, ktorá spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Spracovanie znamená zbieranie, ukladanie, prístup a všetky ďalšie formy používania osobných údajov.

EHP znamená Európsky hospodársky priestor, ktorý označuje všetky členské štáty Európskej únie, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca/dotknutú osobu. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Poskytovateľ/prevádzkovateľ podľa účelov definovaných v týchto pravidlách zhromažďuje tieto osobné údaje:

 • základné informácie o používateľovi/dotknutej osobe (meno a priezvisko, adresa, dátum a miesto narodenia);
 • kontaktné údaje a údaje o komunikácii s operátorom (e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum, čas a obsah poštovej alebo e-mailovej komunikácie, dátum, čas a trvanie telefonických hovorov, záznam telefonických hovorov);
 • kanál a kampaň – spôsob získania člena alebo zdroj, prostredníctvom ktorého sa dotknutá osoba dostala do kontaktu s prevádzkovateľom (web stránka a kampaň alebo akcia, telefónne centrum, fyzická predajňa);
 • informácie o nákupoch používateľa a o vydaných účtoch (dátum a miesto nákupu, kúpené produkty, ceny zakúpených produktov, celková cena nákupu, spôsob nákupu, adresa a distribúcia, číslo a dátum výdaja účtu, znak osoby, ktorá vydala účet, atď.) a informácie  o riešení reklamácii produktov;
 • informácie o používaní web stránky prevádzkovateľa dotknutou osobou (dátumy a časy návštev na web stránke, navštívené stránky alebo URL, čas zdržania sa na jednotlivých stránkach, číslo navštívených stránok, celkový čas návštevy na web stránke, skončené nastavenia na web stránke), a tiež informácie - informácie o užívateľské použitie (čítanie) prijatých správ (e-mail, SMS) prevádzkovateľa. 
 • osobné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne poskytne vyplnením formulárov, napr. v rámci výherných hier alebo pomocou konfigurátorov na identifikáciu optimálnych produktov pre potreby používateľa;
 • iné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi pri podávaní žiadosti o určitú službu, ak sú tieto údaje potrebné na vykonávanie služby. 

 

Poskytovateľ nezhromažďuje a nespracováva vaše osobné údaje, pokiaľ to nepovolíte alebo s tým nesúhlasíte, napríklad pri používaní webovej stránky, pri objednávaní produktov alebo služieb, prihlásením sa na zasielanie e-mailových správ, účasť v hre atď. Poskytovateľ vaše osobné údaje spracováva tiež vtedy, keď na zbieranie osobných údajov existuje právny základ alebo oprávnený záujem správcu.

Vaše osobné údaje získavame aj na základe používania súborov cookies na našej webovej stránke.

Poskytovateľ zhromažduje len tie osobné údaje, ktoré sú vyhovujúce a potrebné na to, aby sa naplnil účel, s ktorým sa údaje spracovávajú.

Obdobie, v ktorom poskytovateľ uchováva zhromaždené údaje, je ďalej definované v kapitole Ukladanie osobných údajov tejto politiky.

Právny základ spracovania údajov

Poskytovateľ zhromažďuje a spracuváva vaše osobné údaje na základe týchto právnych dôvodov:

 • Spracovanie na základe zákona
 • Spracovanie na základe zmluvy
 • Spracovanie na základe dovolenia fyzickej osoby 
 • Spracovanie na základe oprávneného záujmu 

Spracovanie na základe zmluvy

Vaše údaje spracovávame, ak je to potrebné na uzavretie, vykonávanie a naplnenie zmluvných povinností. Sprostredkovanie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné.

V prípade, že neposkytnete osobné informácie, nemôžete s poskytovateľom uzavrieť zmluvu a poskytovateľ/prevádzkovateľ nemôže poskytovať služby ani dodávať výrobky.

 Spracovanie na základe dovolenia

Vaše údaje spracovávame, ak nám na to dáte výslovné dovolenie. V prípade, že spracovanie prebieha na základe dovolenia, zabezpečíme vám vopred všetky informácie, ktoré potrebujete na vaše rozhodnutie. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ dovolenie odvoláte, poskytovateľ vám nebude môcť naďalej poskytovať niektoré služby.

Spracovanie údajov na základe oprávneného záujmu

Poskytovateľ/prevádzkovateľ môže spracovávať údaje na základe oprávneného záujmu, o ktoré sa poskytovateľ usiluje, za predpokladu, že záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby nie sú prevažujúce.

Pri využívaní oprávneného záujmu poskytovateľ vždy vydáva rozhodnutie v súlade so všeobecným nariadením o spracovaní údajov.

V prípade spracovania na základe oprávneného záujmu má používateľ právo odstúpiť od zmluvy. Viac o vašich právach si môžete prečítať v ďalších častiach politiky.

Spracovanie na základe zákona

Vaše osobné údaje spracovávame, ak toto spracovanie vyžadujú právne predpisy, ktoré nás zaväzujú (napr. daňové právne predpisy vyžadujú uchovávanie vydaných daňových dokladov). Tieto osobné údaje spracovávame v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Účel spracovania osobných údajov

Poskytovateľ zbiera a spracováva vaše osobné údaje na nasledujúce účely.

Účel spracovania

Podrobné vysvetlenie

Komunikácia s vami ohľadom zabezpečenia našich služieb a odpovedanie na vaše otázky

Patria sem oznámenia a žiadosti o odpovede, riešenie sťažností, vyplnenie prieskumov spokojnosti atď. Uvedené spracovanie sa vykonáva na základe oprávneného záujmu zabezpečiť efektívnu komunikáciu a úspešné podnikanie spoločnosti vo vzťahu k používateľom.

Uzavretie a plnenie povinností, ktoré vyplývajú z uzavretej zmluvy

Uzatvorenie a vykonanie zmluvy uzavretej s poskytovateľom, vrátane splnenia vašich objednávok poskytovateľom (dodávka výrobkov a poskytovanie služieb), komunikácia s vami, overenie vašich platieb a splnenie ďalších záväzkov poskytovateľa a / alebo vašich záväzkov. Osobné údaje spracúvame na zmluvnom základe a pred zmluvným vzťahom.

V prípade, že nám neposkytnete všetky informácie potrebné na uzavretie zmluvy, vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo zrušiť objednávku.

Priame informovanie zákazníkov o špeciálnych ponukách, zľavách a ďalšom obsahu prostredníctvom e-mailu alebo SMS.

V spoločnosti BIO PAK d.o.o. Podľa ZEKom-1 (Zákon o elektronických komunikáciách Slovinskej republiky, implementovaný podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002), informujeme našich zákazníkov o našich produktoch, službách a obsahu. Môžete kedykoľvek požiadať o prerušenie takejto komunikácie a spracovania osobných údajov (právo na námietku).Takúto komunikáciu môžete kedykoľvek ukončiť prostredníctvom odkazu na odhlásenie v zložke Doručená pošta alebo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu info@carniumbotanicals.sk. V tomto prípade spracovávame vaše informácie na základe zákona.

Priame informovanie o špeciálnych ponukách a iných obsahoch prostredníctvom e-mailu

Na základe vášho súhlasu vás budeme informovať o vašich produktoch, službách, zľavách a obsahu e-mailom. Kedykoľvek môžete požiadať o ukončenie takejto komunikácie a spracovania osobných údajov odvolaním súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktov uvedených na našej internetovej stránke www.carniumbotanicals.sk.

Priame informovanie kupujúcich o špeciálnych ponukách a iných obsahoch prostredníctvom telefonátov a bežnej pošty

Na základe súhlasu zákazníka tiež pravidelne informujeme zákazníkov o našich produktoch, službách, zľavách a obsahu telefonicky a bežnou poštou. 

Kedykoľvek môžete požiadať o ukončenie takejto komunikácie a spracovania osobných údajov odvolaním súhlasu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktov uvedených na našej internetovej stránke www.carniumbotanicals.sk.

Všeobecné štatistické spracovanie údajov o kupujúcich a ich objednávkach a potenciálnych kupujúcich (kontakty) na účely internej analýzy predajov, opakovaných nákupov, správania agregovaných kupujúcich, reklamy a optimalizácie podniku

Spoločnosť BIO PAK d.o.o. vykonáva všeobecné štatistické spracovanie dát o kupujúcich a ich objednávkach, ako aj potenciálnych kupujúcich (kontakty). Na základe tohto spracovania vykonávame interné analýzy predaja, opakovaných nákupov a súhrnného správania kupujúcich a sledujeme a optimalizujeme našu obchodnú efektivitu a optimalizujeme našu reklamu, napr.

 • sledovanie predaja prostredníctvom našich predajných kanálov (internet, obchody, call centrum),
 • sledovanie počtu kupujúcich, ktorí vykonávajú opakované nákupy, časové rozpätie a hodnoty nákupov,
 • sledovanie všeobecných štatistických údajov o predaji, ako je priemerná hodnota nákupného košíka, počet produktov na objednávku a podobne,
 • sledovanie odpovedí na e-mail, SMS, telefónne hovory a rôzne reklamné správy (televízna, rozhlasová a online reklama) s cieľom optimalizovať reklamu (rozhodnutie o tom, čo, kde, komu a ako inzerujeme)

Tento typ štatistického sledovania nám umožňuje optimalizovať naše podnikanie a reklamu všeobecne a umožňuje nám používateľom ponúkať dostupné produkty a služby. Toto spracovanie osobných údajov je založené na oprávnenom záujme spoločnosti poskytovať užívateľom kvalitné služby a produkty.

Prístup k vašim minulým nákupom a ďalším údajom prostredníctvom call centra BIO PAK a predajcov konzultantov za účelom poskytovania lepších služieb a ponúk.

Keď zavoláte na naše telefónne číslo (alebo prijmete náš odchádzajúci hovor k vám) alebo ak navštívite náš obchod (ak a kedy sa sami identifikujete), naši konzultanti budú mať prístup k vašim uloženým osobným údajom a histórii nákupu, na základe ktorých budú schopní poskytovať lepší služby a relevantnejšie ponuky.

Toto spracovanie dát je založené na oprávnenom záujme spoločnosti. Pokiaľ si neželáte, aby tieto dáta boli zhromažďované, môžete tento druh spracovania dát kedykoľvek zastaviť zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu info@carniumbotanicals.sk.

Spracovanie údajov o neoprávnených vzdialených objednávkach na účely predchádzania podvodom

V spoločnosti BIO PAK d.o.o. spracovávame údaje o odoslaných a neprevzatých objednávkach na základe našich oprávnených záujmov. Týmto spôsobom zisťujeme, či a kto kupuje neúmerne a objednáva produkty s možnosťou platby na dobierku a potom tieto produkty nepreberie a spôsobuje nám tým škody na podnikaní, a tomu chceme zabrániť.

Keď identifikujeme takých kupujúcich, zakážeme pre nich možnosť platby na dobierku, avšak stále majú možnosť si objednať produkty s okamžitou platbou prostredníctvom platobných kariet alebo PayPal.

Automatizovaná e-mailová komunikácia s používateľom na základe jeho začiatku v on-line nákupnom procese

V spoločnosti BIO PAK doo, na základe nášho právneho záujmu príležitostne posielame pripomienkové e-maily potenciálnym kupujúcim, ktorí dali produkty do svojho nákupného košíka, ale nikdy nedokončili nákup, s cieľom pripomenúť im, aby dokončili nákup alebo im ponúknuť promo, či informácie týkajúce sa nedokončenej objednávky.

Pokiaľ to nechcete, môžete kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania dát zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu info@carniumbotanicals.sk.

Základná prispôsobená komunikácia (prostredníctvom e-mailu, SMS, telefonických hovorov, pošty, upozornení prehliadača, informácií na webových stránkach, sociálnych sietí) so zľavami, objednávkami a obsahom.

V rámci základnej prispôsobenej komunikácie (prostredníctvom e-mailu, SMS, telefónnych hovorov, pošty, informácií na webových stránkach, sociálnych sieťach) sa snažíme ponúknuť relevantné ponuky, zľavy a iný obsah, ktorý by vás mohol zaujímať na základe predchádzajúcej interakcie s nami.

Na tento účel používame nasledujúce údaje o vás:

 • Demografické dáta (vek, pohlavie)
 • História nákupov (produkty, počet nákupov)
 • Jednoduchého spracovania správania na weboch Carnium Botanicals (prezeranie jednotlivých produktov alebo obsahu, ktorý môže spustiť personalizované zasielanie správ) bez toho, aby tieto informácie boli použité na vytvorenie užívateľských profilov
 • Počas tohto procesu nepoužívame žiadny typ automatizovaného ani poloautomatizovaného profilovania, zhromažďujeme iba vhodné užívateľské sady pre jednotlivé správy. Nikdy sa nezameriavame na individuálne údaje používateľa, vykonávame iba agregované spracovanie veľkých skupín.
 • To, aké správy od nás dostanete, závisí od týchto údajov.
 • Pokiaľ to nechcete, môžete kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania dát zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu info@carniumbotanicals.sk.

Používanie Facebook Custom Audiences - nástroja na reklamu

V spoločnosti BIO PAK d.o.o. používame službu Facebook Custom Audiences advertising tool. Používame ju v rámci získanej dohody o komunikácii prostredníctvom prispôsobených ponúk a obsahu na základe profilu užívateľa.

Služba funguje nasledovne:

Vašu e-mailovú adresu, ktorú sme získali od vás prostredníctvom vášho nákupu alebo ste ho dobrovoľne poskytli, odovzdávame na Facebook.

Facebook robí porovnanie medzi vašou e-mailovou adresou a databázou používateľov a určuje, či ste používateľom Facebooku.

Pokiaľ nie ste užívateľom Facebooku, nič sa ďalej neuskutočňuje pomocou vašej e-mailovej adresy a spoločnosť Facebook s ňou nekoná žiadne aktivity.

Ak ste používateľom Facebooku, spoločnosť Facebook vás pripojí k novo vytvorenému zoznamu vlastného publika, Facebook nám umožní zobraziť túto skupinu používateľov prispôsobených reklám na Facebooku.

Na základe toho vám môžeme zobraziť reklamy, ktoré sú cielenejšie a prispôsobené vám, ako aj ďalšie zľavy.

Pokiaľ to nechcete, môžete kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania dát zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu info@carniumbotanicals.sk.

Používanie internetového účtu a prístup k informáciám v rámci GDPR

Vaše osobné údaje spracovávame na zaručenie prístupu k vášmu používateľskému účtu pri poskytovateľovi, ktorý vám umožňuje prístup k vašim osobným údajom a možnosť upravovať dovolenia, ktoré ste nám poskytli. Okrem toho môžete v rámci tohto účtu vidieť informácie o minulých objednávkach, ktoré ste u nás vykonali. Osobné údaje spracujeme na základe nášho oprávneného záujmu.

Komunikácia s prispôsobenými ponukami a obsahmi na základe vášho profilu

Na základe vášho dovolenia poskytovateľ vykonáva aj personalizovanú komunikáciu, ktorá prebieha cez rôzne komunikačné kanály (e-mail, telefonáty, poštu, správy cez prehliadač, informácie na webe, sociálnych sieťach).

Keďže vám chceme ponúknuť čo najlepšie možné ponuky a obsahy, prispôsobené presne vašim potrebám a záujmom, s vaším súhlasom vytvárame váš profil, ktorý je základom personalizovanej komunikácie.

K tomu môžeme použiť tieto vaše osobné údaje:

Demografické údaje (pohlavie, dátum narodenia, vek, adresa)

História nákupu (produkty, doba nákupu, počet nákupov)

Odpovede v dotazníkoch na webových stránkach Carnium Botanicals

Správanie na webových stránkach Carnium Botanicals (zobrazenie produktov alebo obsahu, pridávanie produktov do nákupného košíka, online transakcie)

Vaše odpovede na správy, ktoré vám zasielame (otváranie správ, kliknutie na odkazy, nákup)

Na základe tohto užívateľského profilu potom môže byť ovplyvnený obsah a ponuky, ktoré od nás dostanete:

Prezentácia produktov a obsahu (detox, chudnutie, zdravé stravovanie), ktoré vás budú maximálne zaujímať

Aké ponuky obdržíte (zákazníci BIO PAK s viac alebo častejšími nákupmi môžu získať lepšie ponuky)

Ako často vám zasielame správy a prostredníctvom akých kanálov

Pokiaľ to nechcete, môžete kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania dát zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu info@carniumbotanicals.sk.

Pokiaľ si naďalej prajete dostávať nepersonalizované e-maily, ale neželáte si personalizovanú komunikáciu, môžete sa k odberu nepersonalizovaných e-mailov prihlásiť zaslaním žiadosti na našu e-mailovú adresu info@carniumbotanicals.sk.

Uplatňovanie právnych nárokov, ochrana našich práv a riešenie sporov

Osobné údaje na určený účel zbierame v súlade so zákonom.

Zákonné povinnosti

Vaše údaje zbierame kvôli plneniu zákonných povinností, napr. uchovávanie faktúr pre potreby daňových právnych predpisov. Vaše údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je potrebný na plnenie zákonných požiadaviek.

Uchovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, kým to bude nevyhnutné na dosiahnutie účelu, kvôli ktorému boli osobné údaje zhromaždené.

Osobné údaje, ktoré sú spracovávané na právnom základe, poskytovateľ ukladá po dobu stanovenú zákonom.

Osobné údaje, ktoré sú spracované na základe zmluvy s jednotlivcom, poskytovateľ ukladá po dobu trvania zmluvy a 5 rokov po jej uplynutí, ibaže by došlo k sporu o zmluve medzi užívateľom a poskytovateľom. V takom prípade poskytovateľ ukladá údaje po dobu 5 rokov po konečnom rozhodnutí súdu alebo svojvoľného rozhodnutia alebo urovnania, alebo, pokiaľ nedošlo k súdnemu sporu, po dobu 5 rokov odo dňa zmierneho urovnania.

Tie osobné informácie, ktoré prevádzkovateľ spracováva na základe osobného povolenia dotknutou osobou, sa ukladajú nastálo, do zrušenia povolenia zo strany dotknutej osoby. Prevádzkovateľ tieto informácie vymaže pred zrušením povolenia, iba v prípade, že je dosiahnutý účel spracovania osobných údajov.

Po vypršaní obdobia uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje účinne a natrvalo vymaže alebo anonymizuje tak, aby ich nebolo možné dať do súvisu s konkrétnym jednotlivcom.

Prevádzkovateľ podrobne určuje jednotlivé obdobia v nasledujúcej tabuľke:

Účel spracovania

Obdobie uchovávania

Komunikácia s vami ohľadom poskytovania našich služieb a odpovedanie na vaše požiadavky

6 mesiacov od skončenia komunikácie

Uzatvorenie a plnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy

5 rokov od vykonania zmluvy

Priame informovanie zákazníkov o špeciálnych ponukách, zľavách a iných obsahoch prostredníctvom e-mailu alebo SMS

do odvolania

Priame informovanie zákazníkov o špeciálnych ponukách, zľavách a iných obsahoch prostredníctvom telefonátov a bežnej pošty

do odvolania

Prístup konzultantov podpory zákazníkov k minulým objednávkam a ďalším informáciám za účelom poskytovania lepších služieb

do odvolania

Spracovanie údajov o neprevzatých objednávkach na diaľku s cieľom zabrániť podvodom

5 rokov od začiatku spracovania

Automatická e-mailová komunikácia s používateľom na základe začiatku jeho internetového nákupného procesu

do odvolania

Základná personalizovaná komunikácia (prostredníctvom e-mailu, SMS, telefonátov, pošty, správ cez prehliadač, informácií na webových lokalitách, sociálnych sieťach) s prispôsobenými ponukami, zľavami a obsahmi

do odvolania

Používanie Facebook nástroja na reklamu Facebook Custom Audiences

do odvolania

Používanie internetového účtu

do odvolania

Prístup k špeciálnym informáciám na webovej stránke

do odvolania

Personalizované e-mailové novinky

do odvolania

Obchodná komunikácia s použitím profilovania používateľov

do odvolania

Zmluvné spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ smie jednotlivé úkony zveriť iným osobám (zmluvným sprostredkovateľom). Zmluvní sprostredkovatelia smú zverené údaje spracúvať výlučne v mene prevádzkovateľa, v medziach oprávnenia prevádzkovateľa (v písomnej zmluve respektíve inom právnom akte) a v súlade s účelmi, ktoré sú definované v tejto politike ochrany osobných údajov.

Zmluvní spolupracovníci, s ktorými spolupracuje prevádzkovateľ, sú:

 • účtovníci, právnici a iný poskytovatelia právnych konzultácii;
 • poskytovatelia spracovávania údajov a analytických služieb;
 • poskytovatelia údržby IT systémov,
 • e-mail marketingové služby (napr. MailChimp, Bronto);
 • poskytovatelia platobných systémov (napr.. Ayden, PayPal, PayU, Sofort, Multibanco, dotPay a iné);
 • poskytovatelia systémov na riadenie vzťahov so zákazníkmi (napr. Microsoft);
 • poskytovatelia riešení pre online marketing (napr. Google, Facebook)

Prevádzkovateľ nebude poskytovať vaše osobné údaje neoprávneným osobám tretej strany.

Zmluvní spolupracovníci môžu spracúvať osobné údaje iba v rámci pokynov prevádzkovateľa a nesmú ich používať na sledovanie svojich vlastných záujmov.

Prevádzkovateľ a príjemcovia osobných údajov nepredávajú osobné údaje tretím krajinám (mimo členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru – členských štátov EÚ a Islandu, Nórska a Lichtenštajnska) a medzinárodným organizáciám okrem USA - všetkým zmluvným spolupracovatelia v USA sú v programe Ochrana súkromia (Privacy Shield).

Sloboda voľby

Na informácie, ktoré o sebe poskytujete, dohliadate vy. Ak sa rozhodnete, že vaše údaje prevádzkovateľovi neposkytnete, potom vám nebudeme môcť poskytovať niektoré služby.

Dotknuté osoby, ktoré si želajú odhlásiť sa z klubu BIO PAK alebo z e-noviniek, oznámte nám to na e-mailovú adresu  info@carniumbotanicals.sk. Pokiaľ sa vaše osobné údaje zmenia (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo), prosíme vás, aby ste nás o zmenách informovali na emailovú adresu  info@carniumbotanicals.sk.

Automatické zaznamenávanie informácií (neosobné údaje)

Pri každom vstupe na webovú stránku sa všeobecné, neosobné údaje (počet návštev, priemerný čas návštevy webovej stránky, navštívené stránky) automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásenia). Tieto informácie používame na meranie atraktívnosti našej webovej stránky a zlepšovanie obsahu a použiteľnosti. Vaše údaje nie sú predmetom ďalšieho spracúvania a nie sú poskytované tretím stranám.

Cookies

Cookies sú neviditeľné dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na pevnom disku a umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať váš počítač, keď navštívite webovú stránku nabudúce. Prevádzkovateľ používa cookies iba na zhromažďovanie informácií, ktoré sa týkajú používania webovej stránky. Reklamné cookies sledujú používanie webových stránok poskytovateľa, iba v prípade súhlasu jednotlivca s používaním súborov cookies.

Bezpečnosť

Prevádzkovateľ neustále pracuje na zabezpečení ochrany osobných údajov. Vaše údaje sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neautorizovaným prístupom alebo neautorizovaným sprístupnením.

Kvôli ochrane osobných údajov vykonávame organizačné a technické opatrenia, ako sú:

 • vzdelávanie zamestnancov;
 • dohľad nad zamestnancami a pravidelné kontroly práce jednotlivých zamestnancov;
 • starostlivý výber a dohľad nad zmluvnými spracovateľmi;
 • bezpečnostné kopírovanie elektronicky uchovávaných informácií;  
 • pravidelná údržba a aktualizácia počítačového vybavenia;
 • prijímanie vyhovujúcich interných pravidiel a inštrukcií o ochrane osobných údajov.

Súhlas maloletej osoby v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Maloleté osoby mladšie ako 16 rokov by nemali poskytovať akékoľvek osobné údaje na webových stránkach ani inak bez dovolenia (súhlasu alebo schválenia) zákonného zástupcu dieťaťa (jedného z rodičov alebo opatrovníkov). Prevádzkovateľ nebude nikdy vedome zhromažďovať osobné údaje osôb, o ktorých by bol oboznámený, že sú maloleté (mladšie ako 16 rokov) alebo ich akokoľvek používať alebo sprístupňovať tretím stranám bez dovolenia držiteľa rodičovskej starostlivosti o dieťa.

Týmto nie je dotknuté všeobecné zmluvné právo členských štátov, ako napríklad pravidlá o platnosti, koncepcii alebo účinku zmluvy týkajúcej sa dieťaťa.

Pri zohľadnení dostupnej technológie prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie, aby overil, či držiteľ rodičovskej starostlivosti dieťaťa poskytol alebo udelil súhlas.

Práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej politiky ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Napíšte nám na info@carniumbotanicals.sk. Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať o požadovaných informáciách alebo splníme vašu žiadosť (v súlade s platnými právnymi predpismi).

V súvislosti so spracovaním máte nasledujúce práva:

Právo na odvolanie súhlasu: ak ste ako subjekt údajov súhlasil so spracovaním vašich osobných údajov (na jeden alebo viac konkrétnych účelov), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na legálnosť spracovania údajov, ktoré bolo predmetom súhlasu až do jeho odvolania. Súhlas môže byť odvolaný písomným vyhlásením odoslaným správcovi na e-mail info@carniumbotanicals.sk.

Odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov pre subjekt údajov nemá žiadne negatívne dôsledky ani sankcie. Je však možné, že po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov už správca nebude môcť ponúkať svoje jednotlivé služby, v prípade, že sa jedná o služby, ktoré nemožno poskytnúť bez osobných údajov (napr. klub výhod alebo personalizované informovanie).

Právo na prístup k osobným údajom: ako subjekt údajov máte právo získať od poskytovateľa (správcu osobných údajov) potvrdenie o tom, či sa vo vzťahu s vami spracovávajú osobné údaje, a ak áno, prístup k osobným údajom a určitým informáciám (o účele spracovania, o typoch osobných údajov, o užívateľoch, o dobe uchovávania respektíve kritériách na určenie obdobia, o existencii práva na opravu alebo vymazania údajov, práva na obmedzenie a námietky proti spracovaniu a práva na sťažnosť u kontrolného orgánu, o zdroji údajov, pokiaľ neboli zhromaždené u vás , o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, jeho dôvody a významu a dôsledkov takého spracovania pre vás o ďalších informáciách v súlade s článkom 15 GDPR)


Právo na opravu osobných údajov: ako subjekt údajov máte právo na to, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje týkajúce sa vás. Ako subjekt údajov, s ohľadom na účely spracovania, máte právo doplniť neúplné informácie, vrátane predloženia dodatočného vyhlásenia;

Právo na zmazanie („právo zabudnúť”): ako subjekt údajov máte právo, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné informácie, ktoré sa vás týkajú, a poskytovateľ musí tieto informácie vymazať bez zbytočného odkladu, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

(a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromažďované, resp. inak upravené,

(b) ak odvoláte súhlas na spracovanie a neexistuje iný právny základ,

(c) ak máte námietky proti spracovaniu, na spracovanie ale neexistujú žiadne nadradené legálne dôvody,

(d) údaje boli spracované nezákonne,

(e) ) údaje treba vymazať, aby boli splnené právne záväzky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ alebo právnych predpisov členského štátu, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľa,

(f) údaje boli zhromažďované z ponúk služieb informačnej spoločnosti.

Ako subjekt údajov v určitých prípadoch, ktoré sú popísané v 3. odseku čl. 17 GDPR, nemáte právo zmazať údaje.

Právo na obmedzenie spracovania: ako subjekt údajov máte právo na obmedziť poskytovateľa v oblasti spracovania údajov, ak existuje jeden z prípadov:

(a) ak spochybňujete presnosť údajov za obdobie, ktoré poskytovateľovi umožňuje overiť presnosť údajov,

(b) spracovanie je nezákonné, vy ste proti zmazaniu údajov, namiesto toho ale požadujete obmedzenie ich používania,

(c) poskytovateľ údaje už nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na presadzovanie, uskutočnenie a obhajovanie právnych nárokov,

(d) podali ste námietku týkajúcu sa spracovania, kým sa nepreverí, či právne dôvody poskytovateľa prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenositeľnosť údajov: ako subjekt údajov máte právo na získanie osobných údajov týkajúce sa vás, ktoré ste poskytli poskytovateľovi, v štruktúrovanej všeobecne používanej a strojovo čitateľnej podobe a máte právo odovzdať tieto informácie inému správcovi bez toho, aby vám poskytovateľ, ktorému boli poskytnuté osobné údaje , bránil, a to ak:


(a) spracovanie je založené na súhlase alebo zmluve a

(b) spracovanie prebieha pomocou automatizovaných prostriedkov.

Ako subjekt údajov máte pri realizácii uvedeného práva o prenositeľnosti údajov právo odovzdávať osobné údaje priamo od jedného správcu (poskytovateľa) k inému, pokiaľ je to technicky možné.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu: ako subjekt údajov máte na základe dôvodov, ktoré sa týkajú vašej konkrétnej situácie, právo, že kedykoľvek vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, zverené poskytovateľovi ( bod (e) článok 6 (1) GDPR) alebo je nevyhnutný pre oprávnené záujmy, o ktoré sa usiluje poskytovateľ alebo tretia osoba (bod (f) článok 6 (1) GDPR), vrátane vytvorených profilov na základe uvedených spracovaní; poskytovateľ prestane spracovávať osobné údaje, pokiaľ ale nastanú nutné legálne dôvody na spracovanie, ktoré prevládajú na vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na presadzovanie, uskutočnenie a obhajovanie právnych nárokov.


Pokiaľ sú osobné údaje spracované na marketingové účely, má dotknutá osoba právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu údajov týkajúcu sa jeho osoby na takéto marketingové účely, vrátane profilovania, pokiaľ sa týka takého priameho marketingu; pokiaľ sa subjekt údajov postaví proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, údaje už nie sú na tieto účely spracovávané.


Pokiaľ sú údaje spracované na vedecké, historicko-výskumné alebo štatistické účely, má dotknutá osoba právo, z dôvodov s jeho špecifickým postavením, vzniesť námietky, pokiaľ nie je spracovanie potrebné na plnenie úlohy, ktorá sa vykonáva z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade: bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné právne prostriedky (správne alebo iné), má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť na niektorom dozornom úrade, najmä v štáte svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. predpisov (v Slovinsku je to Informačný komisár – Informacijski pooblaščenec), pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov boli porušené predpisy o ochrane osobných údajov.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné právne prostriedky (správne alebo mimosúdne), máte ako subjekt údajov právo na účinný právny prostriedok, teda ako subjekt údajov proti právne záväznému rozhodnutiu orgánu v súvislosti s ním, ako aj v prípadoch, keď kontrolný orgán nespracováva vašu sťažnosť alebo vás do troch mesiacov neinformuje o stave veci alebo o rozhodnutí. Na postupy proti dozornému úradu existujú súdy v členských štátoch, v ktorých má dozorný úrad sídlo.

Subjekt údajov môže všetky požiadavky týkajúce sa uplatňovania práv v súvislosti s osobnými údajmi písomne ​​poslať správcovi, a síce na jeden z kontaktov uvedených na webovej stránke  www.carniumbotanicals.sk.

Pre potreby na spoľahlivú identifikáciu v prípade uplatňovania práv v súvislosti s osobnými údajmi môže správca požadovať od dotknutej osoby doplňujúce informácie, toto opatrenie môže odmietnuť iba v prípade, ak preukáže, že dotknutá osoba nemôže byť spoľahlivo identifikovaná.

Správca musí na žiadosť osoby, ktorá uplatňuje svoje práva týkajúce sa osobných údajov, odpovedať bez zbytočných odkladov a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Oznámenie dozornému úradu o porušení ochrany osobných údajov

V prípade porušenia ochrany osobných údajov je o tom Poskytovateľ povinný informovať príslušný dozorný orgán, s výnimkou prípadov, kedy je pravdepodobné, že porušením neboli ohrozené práva a slobody dotknutých osôb. Pokiaľ pri porušení existuje podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, je Poskytovateľ o porušení povinný informovať políciu a/alebo príslušnú prokuratúru.

V prípade, že došlo k porušeniu, ktoré môže spôsobiť vysoké riziko práv a slobôd subjektov údajov, je Poskytovateľ povinný okamžite respektíve pokiaľ to nie je možné okamžite, potom bez zbytočného odkladu, informovať subjekt údajov, o ktorého osobné údaje ide. Oznámenie dotknutej osoby sa musí vykonať v zrozumiteľnom jazyku.

Prístup k sociálnym sieťam

Cez našu internetovú stránku môžete pristupovať k nižšie uvedeným webovým doplnkom poskytovateľa:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Každá z uvedených sociálnych sietí pri zabezpečovaní svojich služieb funguje v súlade s vlastným podmienkam používania a s vlastnými politikou ochrany osobných údajov. BIO PAK nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s používaním sociálnych sietí, do ktorých umožňuje prístup zo svojich stránok. Otázky a uplatňovanie práv treba adresovať na jednotlivú sociálnu sieť.


Politika ochrany osobných údajov sú dostupné na nižšie uvedených odkazoch:Zverejňovanie zmien

Akékoľvek zmeny v našej politike ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke.


Aktualizované: 10.2.2022


Účinky po užití produktu sa môžu líšiť u každého používateľa a môžu sa odlišovať od účinkov popísaných na webovej stránke. Naše produkty nie sú určené na prevenciu alebo liečbu akéhokoľvek ochorenia alebo vážnej choroby.