Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecne

Všeobecné obchodné podmienky sú zostavené v súlade s predpismi z oblasti ochrany spotrebiteľov na základe odporúčaní Obchodnej komory Slovinska (Gospodarska zbornica Slovenije) a medzinárodných kódexov internetového a elektronického obchodovania. Spoločnosť Carnium Botanicals (ďalej len „internetový obchod") prevádzkuvanú spoločnosťou BIO PAK d.o.o., elektronický podnikateľský subjekt (ďalej je „predajca").

Poskytovateľ a jeho adresa: BIO PAK d.o.o., Savska Loka 22, 4000 Kranj, Slovinsko

Registračné číslo: 8013616000

Identifikačné číslo DPH: SI90897455

Uložením informácií pri zadávaní objednávky získa návštevník zrýchlený prístup k zadaniu objednávky v budúcnosti. Tieto údaje sa ukladajú na základe cookies. Sú to výlučne údaje, ktoré sa slúžia ako informácie k odoslaniu zásielky a to: meno a adresa.

Návštevník nákupom potvrdzuje a zaručuje sa, že je plnoletou osobou schopnou samostatne sa rozhodovať o svojich nákupoch. Nákupom výrobku sa užívateľ stane zákazníkom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú fungovanie internetového obchodu, práva a povinnosti návštevníka, používateľa a zákazníka a obchodný vzťah medzi predajcom a užívateľom ako kupujúcim výrobkov z ponuky internetového obchodu.

Obsah webovej stránky slúži na informačné a vzdelávacie účely a nie je určený ako náhrada za lekársku konzultáciu. Odporúčame spotrebiteľovi, aby sa ohľadom užitočnosti našich rád a návrhov vzhľadom na svoj zdravotný stav poradil so svojím osobným lekárom.

2. Dostupnosť informácií

Predajca sa zaväzuje, že budú zákazníkovi dostupné tieto informácie:

 • informácie o identite predajcu (firma, jej sídlo, registračné číslo);
 • kontaktné informácie, ktoré zákazníkovi umožňujú rýchlo a efektívne komunikovať s predajcom (elektronická adresa, telefonický kontakt atď.);
 • informácie o základných vlastnostiach výrobku alebo služby z ponuky internetového obchodu vrátane popredajných služieb a záruk;
 • informácie o dostupnosti produktov, resp. služieb z ponuky internetového obchodu;
 • spôsob a podmienky doručenia produktov;
 • informácie o spôsobe platby;
 • informácie o časovej platnosti ponuky z internetového obchodu (ak sa jedná o časovo obmedzenú ponuku);
 • informácie o možnosti a spôsobe vrátenia produktov;
 • informácie o lehote, v ktorej je ešte možné odstúpiť od zmluvy;
 • informácie o postupe reklamácie a informácie o kontaktnej osobe predajcu pre styk so zákazníkmi.

3. Ponuka výrobkov, termín doručenia, prevzatie a spôsoby platby

Vzhľadom na povahu internetového nakupovania sa ponuka produktov a cien produktov neustále aktualizuje a mení. Preto môžu v niektorých prípadoch nastať chyby. Prosíme, pokiaľ by sa tak stalo, aby ste nás kontaktovali na e-mail: info@carniumbotanicals.sk. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby bola chyba čo najskôr opravená.

3.1. Termín doručenia

Pre všetky produkty, ktoré majú pri objednávke uvedenú doručovaciu adresu v Slovenskej republike, platí termín doručenia 3 – 5 pracovných dní. Dostupnosť jednotlivých produktov z internetového obchodu je uvedená priamo pri popise produktu v čase zadania objednávky.

3.2. Doručenie produktov a spôsoby platby

Pre informácie o doručení produktov kliknite sem »

4. Ceny

Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v eurách, a pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, zahŕňajú DPH. Všetky ceny v internetovom obchode sú ceny produktov a nezahŕňajú poplatky za doručenie (pozri bod 3.2). Všetky ceny platia iba pre elektronické objednávky prostredníctvom internetového obchodu.

Všetky ceny platia v okamihu vytvorenia objednávky a nemajú vopred určenú platnosť, preto platia iba do ich budúcej zmeny.

Napriek mimoriadnemu úsiliu o poskytnutie čo najpresnejších informácií môže byť niekedy informácia o cenách nesprávna.

5. Postup nákupu

5.1. Prijatie objednávky

Po vytvorení objednávky zákazník od predajcu dostane e-mailom oznámenie, že objednávka bola prijatá. V e-maily má tiež zákazník zhrnuté informácie o zadanej objednávke (cena, adresa doručenia, názov a počet produktov).

5.2. Potvrdená objednávka

Pokiaľ zákazník objednávku nezruší, objednávka sa naďalej spracováva. Predajca po prijatí objednávku skontroluje, overí dostupnosť objednaných produktov a objednávku potvrdí alebo zamietne. Predajca môže kvôli overeniu alebo zaisteniu presnosti údajov telefonicky kontaktovať zákazníka spôsobom, ktorý zákazník povolil, na telefónne číslo, ktoré zákazník uviedol pri nákupe. Kúpna zmluva o nákupe objednaných produktov medzi zákazníkom a predajcom je na tomto stupni neodvolateľne uzavretá (pozri bod 6).

5.3. Tovar je odoslaný

Predajca v dohodnutom termíne objednané produkty pripraví. Zákazník obdrží e-mailovou formou oznámenie, že objednávka bola odoslaná (v e-maily sa nachádza tiež sledovacie číslo zásielky, pomocou ktorého vie zákazník sledovať cestu svojej zásielky).

6. Kúpna zmluva

Predajca zákazníkovi, ktorý kúpi výrobok z internetového obchodu, vydá faktúru v písomnej forme s jasne rozčlenenými položkami a poučením o práve na odstúpenie od nákupu vrátením zakúpeného produktu, pokiaľ je to nutné a možné. 

Od tejto chvíle ďalej sú všetky ceny a iné podmienky fixované a záväzne platia ako pre predajcov, tak pre zákazníka.

7. Právo na odstúpenie od nákupu, vrátenie produktov

Zákazník má právo do 30 dní od zadania objednávky odstúpiť od kúpnej zmluvy tým, že predajcu kontaktuje na e-mailovej adrese info@carniumbotanicals.sk, pričom nemusí uvádzať predajcovi dôvod tohto rozhodnutia. 

V internetovej predajni www.carniumbotanicals, ako aj na prislúchajúcich sociálnych sieťach, či v e-mailovej komunikácii je toto právo na odstúpenie od zmluvy nazývané ako "Garancia vrátenia peňazí", "Garancia spokojnosti zákazníka", "Záruka spokojnosti". Po oznámení vôle odstúpiť od zmluvy, následne predajca objednáva kuriéra pre zákazníka (na náklady predajcu) a zákazníkovi následne poskytuje detaily o prevzatí produktov. Zakúpené produkty treba vrátiť predajcovi nepoškodené, v nezmenenom množstve, s výnimkou poškodenia, pokazenia, straty alebo zníženia množstva, za ktoré nie je zodpovedný zákazník, výnimkou sú tiež produkty, ktoré boli používané počas doby kým prišlo k odstúpeniu od zmluvy.

Za vrátené produkty predajca zákazníkovi, hneď ako je to možné, najneskôr však v termíne do 30 dní od prijatia vráteného produktu, ktorý bol vrátený na základe odstúpenia od kúpnej zmluvy, vráti zaplatenú čiastku, resp. vystaví darčekový poukaz. Predajca vráti prijatú platbu zákazníkovi rovnakým spôsobom, akým zákazník platil objednávku, s výnimkou prípadov, keď zákazník vyžaduje použitie iného platobného prostriedku a pokiaľ predajca z tohto dôvodu nie je povinný platiť žiadne poplatky. V prípade, že bola objednávka platená na dobierku, je zákazník povinný dodatočne poskytnúť údaje potrebné pre platbu.

Hoci vždy pracujeme, ako najlepšie vieme, môže sa stať, že pri zmenách webových stránok dôjde k chybám.

Predajca sa zaväzuje, že nájdenú chybu v najkratšom možnom čase odstráni.

Zákazník môže predajcu na nájdenú chybu upozorniť na e-mailovej adrese info@carniumbotanicals.sk.

Pokiaľ vinou takejto chyby dôjde k neoprávneným poplatkom, predajca sa zaväzuje, že sa to bude snažiť napraviť v najkratšom možnom čase.

Predajca všetky produkty pred zaslaním starostlivo zabalí do krabice špeciálne určeným na odoslanie. Všetky produkty sú pred odoslaním neporušené, skontrolované a v originálnom balení.

Za odstúpenie od zmluvy alebo odoslania zásielky v stanovenom termíne sa považuje také odstúpenie alebo zásielka, ktorá bola v stanovenom termíne odovzdaná, či pripravená na odoslanie.

Pri nákupe na diaľku môže predajca zdržať vrátenie prijatých platieb do prevzatia vráteného tovaru, alebo pokiaľ zákazník nepredloží dôkaz, že tovar odoslal späť, s výnimkou prípadov, ak predajca ponúkne možnosť, že sám prevezme vrátený tovar.

Vrátenie produktov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami neplatí pre produkty, ktoré sú zakúpené bezprostredne na predajných miestach spoločnosti BIO PAK (predajca).

8. Riešenie materiálnych nedostatkov

O materiálny nedostatok ide, pokiaľ:

 • nemá vec vlastnosť, ktorá je potrebná na jej normálne používanie alebo na jej uvedenie na trh;
 • vec nemá vlastnosť, ktorá je potrebná na špeciálne použitie, pre ktorú ju zákazník kúpil, pričom táto bola predajcovi známa alebo by mu mala byť známa;
 • vec nemá vlastnosť alebo pozitívum, ktoré bolo vyslovene alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané;
 • predajca doručil vec, ktorá sa nezhoduje s vzorom alebo modelom, pokiaľ tento vzor alebo model nebol použitý iba z dôvodu informovania.

Zákazník musí predajcu informovať a podať presný popis nedostatku na e-mailovú adresu info@carniumbotanicals.sk najneskôr v termíne do 30 dní od zadania objednávky, najlepšie neodkladne a ihneď po tom ako bol nedostatok zistený. Predajca nezodpovedá za nedostatky, ktoré sa objavia po 2 rokoch od nákupu, respektíve po dobe spotreby.

Zákazník, ktorý správne upozornil predajcu na nedostatok, má právo od predajcu požadovať, aby:

 • odstránil nedostatok na tovare alebo
 • vrátil časť zaplatenej čiastky v pomere k nedostatku alebo
 • tovar s nedostatkom vymenil za nový nezávadný tovar alebo
 • vrátil celú zaplatenú čiastku.

Predajca musí písomne odpovedať zákazníkovi na žiadosť do ôsmich dní od jej prijatia, pokiaľ je existencia nedostatku na tovare, resp. nedôslednosť pri vykonanej službe sporná.

V prípade, že sa zákazník rozhodne vrátiť tovar, postup je rovnaký ako v bode 7. 

9. ZÁRUKA NA TECHNICKÝ TOVAR

Na výrobok sa vzťahuje záruka, pokiaľ je to uvedené v záručnom liste alebo na faktúre. Pokiaľ je na produkt vystavená záruka, predajca po splnení záručných podmienok a v záručnej dobe zaručuje, že produkt funguje bezchybne. Na uplatnenie záruky sa vzťahujú záručné podmienky uvedené v záručnom liste. Predávajúci zaručuje bezchybnú prevádzku produktu po záručnú dobu, počnúc okamihom dodania produktu kupujúcemu. Záručná doba je jeden rok alebo je uvedená v záručnom liste. Kupujúci môže požadovať záruku záručným listom alebo faktúrou, takže by mali byť po obdržaní tovaru uschované.

Pokiaľ výrobok, na ktorý je záruka povinná, nefunguje bezchybne alebo nemá vlastnosti uvedené v záručnom liste alebo reklamnom oznámení, môže kupujúci najprv požiadať predávajúceho o odstránenie vady v záručnej dobe podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady, ktoré sa môžu vyskytnúť počas záručnej doby, na svoje vlastné náklady, a to v lehote nepresahujúcej 45 dní odo dňa, keď dostane vrátenú položku. Pokiaľ nebude výrobok opravený do 45 dní, musí predajca vymeniť výrobok za zhodný bezchybný výrobok. Pokiaľ predajca v stanovenej lehote položku neopraví alebo nevymení, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí v plnej výške.

Záruka nadobúda platnosť dňom dodania produktu zákazníkovi a vzťahuje sa na vady materiálu a spracovania a všetkých častí produktu okrem spotrebného materiálu. Záruka neplatí:

 • V prípade zlyhania z dôvodu nedodržania pokynov na použitie.
 • V prípade porúch z dôvodu nesprávnej inštalácie alebo údržby.
 • Mechanické poškodenie výrobku spôsobené zákazníkom a poruchy v prípade vyššej moci (prepätie, úder blesku atď.).
 • Ak bol výrobok modifikovaný zákazníkom alebo inou neoprávnenou osobou (vrátane neoprávnených servisných technikov).
 • Pri pripojení k nesprávnemu napätiu alebo typu prúdu.
 • Pri použití iných komponentov, ktoré pôvodne nepatrili k produktu.
 • V prípade záručnej reklamácie predávajúci skontroluje, či nedošlo k poruche materiálu alebo výroby výrobku, a po potvrdení bude vykonaná záručná oprava. 

Pokiaľ sa zistí, že poškodenie alebo vada vznikli v dôsledku nesprávneho použitia výrobku, bude reklamácia zamietnutá. Za účelom uplatnenia záruky môže kupujúci kontaktovať predajcu alebo akreditované servisné strediská (uvedené v záručnom liste) s produktom, faktúrou a záručným listom.

Práva spotrebiteľa na záruku platia bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o zodpovednosti predajcu za vady produktu.

 

10. Záruka spokojnosti

Zaviazali sme sa k najvyšším etickým štandardom obchodovania a ochrane spotrebiteľov, čo dokazuje aj naša 100% záruka spokojnosti.

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami, ponúkame 30-dňové právo na vrátenie tovaru, označované ako záruka spokojnosti. To umožňuje zákazníkom vrátiť zakúpené položky aj po uplynutí zákonného 14-dňového práva na odstúpenie. Zákazník (kupujúci) môže využiť záruku spokojnosti vrátením tovaru a to do 30 dní zadania objednávky. Viac informácií na e-mailovej adrese info@carniumbotanicals.sk.

Zákazníkovi vrátime plnú sumu, ktorú pri zadávaní objednávky uhradil (ale pri prevzatí objednávky), za predpokladu, že zákazník splní všetky nižšie uvedené podmienky.

Aby mal zákazník (kupujúci) nárok na záruku spokojnosti, je povinný nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@carniumbotanicals.sk.

Záruke spokojnosti podliehajú všetky produkty nachádzajúce sa v internetovom obchode. 

Záruka spokojnosti je platná po dobu 30 dní od dátumu zadania objednávky, a to pri produktoch v množstve, ktoré môže jedna osoba užívať za obdobie jedného mesiaca. Zákazník (kupujúci) môže tiež dostať náhradu za produkty určené na niekoľko mesiacov užívania, avšak zákazník (kupujúci) musí vrátiť nepoužité výrobky predajcovi nepoškodené, v pôvodnom obale a množstve a musia byť tiež zahrnuté obaly použitých výrobkov, ibaže by boli zničené, poškodené, stratené alebo sa znížilo ich množstvo bez toho, aby ich zákazník (kupujúci) použil. Vrátenie produktov prebieha spôsobom, že predajca objedná kuriéra na vyzdvihnutie produktov (zákazník poskytne údaje slúžiace k vyzdvihnutiu) a následne je zákazník oboznámený s detailom vyzdvihnutia. Zákazník je povinný zabaliť produkty primerane tak aby sa počas prepravy nepoškodili.

Vrátenie peňazí v rámci Záruky spokojnosti prebieha rovnakým spôsobom akým bola objednávka hradená. Vrátenie peňazí prebehne najneskôr do 30 dní od doručenia produktu späť na sklad.

Zákazník nemôže uplatniť záruku spokojnosti viac ako raz ročne na rovnaký výrobok. Zákazník môže v termíne jedného roka uplatniť záruku spokojnosti na najviac 3 krát.

Predajca sa zaručuje, že produkt bezchybne slúži svojim účelom, pokiaľ ich zákazník používa podľa návodu, a to je podmienkou uplatnenia záruky spokojnosti. Ak chcete získať ďalšie informácie o procese vrátenia, kontaktujte nás e-mailom, na sociálnych sieťach alebo nám napíšte na chat podpore na našich stránkach.

 

11. Doručenie

Predajca zákazníkom doručí objednané produkty v dohodnutom termíne. Zmluvní partneri predajcu pri doručovaní zásielok sú uvedení na konci nákupného procesu. Predajca si vyhradzuje právo vybrať inú doručovaciu službu, pokiaľ tým bude môcť objednávku vybaviť efektívnejšie.

 

V prípade viditeľne poškodeného obalu alebo tovaru musí byť reklamácia zákazníka poskytovateľovi alebo doručovacej službe podaná pri preberaní tovaru. Zákazník nie je povinný takýto tovar prevziať a môže prevzatie zásielky odmietnuť. V prípade, že je zásielka fyzicky poškodená, chýba časť obsahu alebo vykazuje známky otvorenia alebo sú produkty v balíku poškodené a zákazník zásielku napriek tomu prevzal, musí zákazník začať reklamačný proces u poskytovateľa.

12. Bezpečnosť

Predajca využíva primerané technologické a organizačné prostriedky na ochranu prenosu a ukladania osobných údajov a platieb. Predajca na tieto účely používa 256-bitový SSL certifikát, ktorý bol vydaný na tieto účely oprávnenou organizáciou.

O bezpečné autorizácie a transakcie s kreditnými kartami sa starajú oprávnené internetové systémy. Autorizácie kreditných kariet sa vykonávajú v reálnom čase s okamžitým overovaním informácií v príslušných bankách. Informácie o kartách sa neukladajú na serveri predajcu.

Za bezpečnosť je zodpovedný aj sám zákazník, a to tak, že si zaistí bezpečnosť protivírusovú ochranu svojho počítača.

 

13. Politika ochrany osobných údajov

Jednou z časti všeobecných obchodných podmienok je aj politika ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná tu.

14. Zodpovednosť

Predajca sa, tak ako najlepšie vie, snaží zaistiť aktuálnosť a správnosť informácií, ktoré sú zverejnené v jeho internetovom obchode, vlastnosti výrobkov, termín doručenia alebo cena sa však môžu meniť tak rýchlo, že predajca nestihne včas opraviť informácie, ktoré sú zverejnené na jeho internetových stránkach.

Aj keď sa predajca snaží zaistiť presné fotografie výrobkov, ktoré sú na predaj v internetovom obchode, je potrebné všetky fotografie chápať ako ilustračné. Fotografie nezaisťujú vlastnosti produktov.

 

15. Sťažnosti, spory a uplatnenie práva

Predajca rešpektuje platné predpisy o ochrane spotrebiteľov. Predajca má nastavený účinný systém vybavovania sťažností a má určenú osobu, ktorú môže zákazník kontaktovať prostredníctvom e-mailu v prípade problémov.  Postup vybavovania sťažností je dôverný.

Predajca do piatich dní potvrdí, že prijal sťažnosť, a riešenie poskytne v zákonnej lehote. Predajca sa bude snažiť vyriešiť akékoľvek spory vzájomnou dohodou. Ak sa nedosiahne vzájomná dohoda, je za riešenie sporov medzi predajcom a zákazníkom podľa 51. členovi ZPP zodpovedný miestny súd, v jurisdikcii ktorého je potrebné splniť povinnosť, ktorá je predmetom sporu.

Pre tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj pre všetky spory medzi predajcom a zákazníkom sú platné a podliehajú právnym zákonom Slovinskej republiky.

Pre všetky vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú určené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa primerane použijú ustanovenia Záväzného zákonníka, Zákona o elektronickom obchodovaní na trhu, Zákona o ochrane osobných údajov a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

15.1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade so zákonnými normami Carnium Botanicals (predajca) neuznáva žiadneho zmluvného partnera pre mimosúdne uznesenie spotrebiteľských sporov ako kompetentnú osobu na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol spotrebiteľ začať v súlade so Zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ZomRSS).

V prípade, že zákazník/spotrebiteľ nie je spokojný s riešením sťažnosti, môže v súlade so ZomRSS podať návrh na mimosúdne vyrovnanie konkrétneho spotrebiteľského sporu prostredníctvom európskej platformy online riešenia spotrebiteľských sporov (SRPS). BIO PAK (predajca) v súlade so ZomRSS zverejňuje aj elektronický odkaz na Európsku SRPS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zákazník sa môže tiež rozhodnúť o podaní žaloby na príslušnom súde v mieste svojho bydliska.

16. Zmeny všeobecných obchodných podmienok

Predajca môže v prípade zmien predpisov, ktoré upravujú fungovanie internetových obchodov, ochranu osobných údajov a ďalších oblastí, ktoré súvisia s fungovaním internetového obchodu predajcu, a v prípade zmien vlastnej obchodnej politiky zmeniť a/alebo doplniť tieto všeobecné obchodné podmienky, s čím vždy zákazníkov oboznámi vhodným spôsobom. Všetky zmeny a/alebo doplnenie všeobecných obchodných podmienok začnú platiť a používať sa po uplynutí 8-dňovej lehoty od zverejnenia zmien a/alebo doplnenia. Ak je zmena a/alebo doplnenie všeobecných obchodných podmienok nevyhnutná na dosiahnutie súladu s predpismi, môžu výnimočne tieto zmeny a/alebo doplnenie nadobudnúť účinnosť a platnosť aj v kratšej lehote.

Všeobecné obchodné podmienky odsúhlasil riaditeľ spoločnosti BIO PAK d.o.o. Aljaž Prislan v Kranj-u dňa 09.02.2022.

Prajeme vám mnoho príjemných a výhodných nákupov v našom internetovom obchode!